Regisztráció
Primerköri mérnök
Jelentkezés adatlap adatainak átemelésével
Név
Születési adatok
Elérhetőségek
Lakcím

Végzettség
Kötelező egy végzettséget legmagasabb iskolai végzettségként megjelölni!
Kötelező egy végzettséget legmagasabb iskolai végzettségként megjelölni!

Nyelvtudás

Munkatapasztalatok

Pozícióval kapcsolatos információk
A munkába állás várható időpontjának megadása kötelező!
Fájl feltöltés
{{file.name}} {{file.size}}
*
Legalább egy file feltöltése kötelező!
Jelszó megadása
Adatkezelési nyilatkozat
Válassza ki, hogy milyen formában engedélyezi adatainak kezelését és a nyilatkozat elolvasását követően véglegesítse a regisztrációját!
Az adatkezelési nyilatkozat elfogadása nélkül sajnos nem regisztrálhat adatbázisunkba!

KARRIERPORTÁL ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

és 

HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT AZ ADATKEZELÉSHEZ

 

 

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

 

Az adatkezelő személye és tevékenysége

A jelen tájékoztatóban meghatározott adatkezelések tekintetében az adatkezelő a Paks II. Atomerőmű Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 7030 Paks, Gagarin utca 1. 3. em. 302/B.; cégjegyzékszám: 17-10-001282; a továbbiakban: Társaság).

 

Irányadó jogszabályok

Az Adatkezelő a tevékenységét az Európai Unió és Magyarország jogszabályai hatálya alatt végzi. Az adatkezelésre elsősorban az Európai Unió általános adatvédelmi rendelete vonatkozik (Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről; továbbiakban: GDPR).

 

KARRIERPORTÁL

 

Állásajánlatokkal kapcsolatos adatkezelés

A jelen nyilatkozat elfogadásával – a nyilatkozat aláírásával vagy a kapcsolódó jelölőnégyzet bejelölésével – hozzájárulok, hogy a Társaság az általam rendelkezésre bocsátott személyes adatokat a jelen tájékoztatásban foglalt feltételekkel kezelje. A jelen tájékoztatás célja az Európai Unió általános adatvédelmi rendelete (a továbbiakban: GDPR) 13. cikkében foglalt, adatkezelést megelőző tájékoztatási kötelezettség Társaság általi teljesítése.

 

Az adatkezelés leírása

Az Adatkezelő a Karrieroldalán közzéteszi az aktuálisan elérhető állásajánlatokat, amelyekre az érintettek jelentkezhetnek. Az érintett az oldalon létrehozhatja a felhasználói profilját, amelyen keresztül vagy konkrét pozícióra jelentkezik, vagy egy meghatározott időszakra hozzájárul a személyes adatai kezeléséhez, pozíció megnyílása esetén történő megkeresése céljából. 

A felhasználói profilt a Társaság is létrehozhatja, amennyiben az érintett nevét és email-címét megadja.

Amennyiben papír alapon érkezik önéletrajz a Társasághoz, annak tartalmát a Társaság humán szakterülete dolgozza fel, azt követően, hogy az érintett az adatkezeléshez hozzájárult.

 

A kezelt adatok köre

Az érintett neve, címe, e-mail címe, telefonszáma, érdeklődési köre, releváns munkatapasztalata, iskolai végzettsége, nyelvismerete, fizetési igénye, egyéb, az érintettek által megadott, a lehetséges jövőbeni munkaviszony szempontjából releváns információk, az, hogy az érintett honnan értesült az álláshirdetésről.

 

Az adatkezelés célja

A kiválasztási folyamat lebonyolítása. Az adatkezelés célja a jelentkezések vizsgálata, döntéshozatal, elutasítás esetén az érintett tájékoztatása, egyéb esetben a kiválasztási folyamat további lépéseinek meghatározása.

A Társaság humánbiztonságért felelős szakterülete humánkockázati ellenőrzést végezhet, amelynek célja, hogy az érintett által önkéntesen esetlegesen megadott korábbi munkáltatói referenciákat, nyilvánosan elérhető forrásokat (különösen: cégjegyzék, közösségi oldalak) ellenőrizze.

 

Az adatkezelés jogalapja

A pályázat benyújtásakor és a kiválasztási folyamat során az érintett hozzájárulása az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete (GDPR) 6. cikke (1) bekezdés a) pontja alapján míg a humánkockázati ellenőrzés esetében a GDPR 6. cikke (1) bekezdés f) pontja szerint a Társaság jogos érdeke az adatkezelés jogalapja.

A kezelt személyes adatok címzettjei

Az adatokat kizárólag a Társaság Humán Erőforrás Igazgatóságának, illetve Általános Biztonsági Osztálya humánkockázati szakterületének szakértői ismerik meg és kezelik, azok a Társaságon kívülre nem kerülnek továbbításra.

 

Az adatkezelés időtartama

A Társaság törli az adatokat, ha az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok törlését az érintett kéri. A Társaság az adatkezelés kezdetétől számított 1 éven belül minden esetben törli az adatokat.

  • Amennyiben az érintett nem meghatározott pozícióra jelentkezik, de nyilvánvaló, hogy alkalmazása a Társaságnál nem lehetséges, az adatokat a Társaság törli, és erről az érintettet tájékoztatja.
  • Amennyiben az érintett nem meghatározott pozícióra jelentkezik, és nincs számára megfelelő pozíció, de később elképzelhető az alkalmazás, az adatokat a Társaság nyilvántartja, és erről az érintettet tájékoztatja. Ez esetben az adatokat a Társaság törli, ha azt az érintett kéri, vagy nyilvánvalóvá válik, hogy az érintett későbbi alkalmazására nincs lehetőség.
  • Amennyiben az érintett meghatározott pozícióra jelentkezik, és a jelentkezés elutasításra kerül, az adatokat a Társaság törli, kivéve, ha az érintett kéri, hogy az adatait az általános jelentkezés szerint tartsák nyilván.
  • A Társaság minden esetben törli az adatokat, ha az érintett azt kéri.  

   

Az érintett jogai

Érintettként jogosult vagyok arra, kérjem a személyes adataimhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését, továbbá, hogy a fenti hozzájárulásomat bármikor visszavonjam a Társasághoz intézett írásbeli – akár elektronikus levél útján tett – nyilatkozatommal.

A GDPR 13. cikke (2) bekezdése értelmében a hozzájárulásom bármely időpontban történő visszavonása a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét nem érinti.

 

A Társaság minden adatkezelésére kiterjedő, általános, harmadik személyeknek szóló Adatkezelési Tájékoztatója a Közérdekű/Közzététel menüpontban érhető el, a következő hivatkozáson:

https://paks2.hu/documents/20124/66366/Adatkezel%C3%A9si+t%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3.pdf/9759daad-7be7-0864-7e3d-9a13fc7ddeee

 

Kérdések, jogorvoslati lehetőségek

Érintettként kérdésemmel fordulhatok a Társaság adatvédelmi tisztviselőjéhez, elérhetősége: dpo@paks2.hu 

Az adatkezeléssel kapcsolatos panaszommal fordulhatok közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu), továbbá jogosult vagyok érintetti jogaim megsértése esetén bírósághoz fordulni.

KARRIERPORTÁL ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

és 

HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT AZ ADATKEZELÉSHEZ

 

 

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

 

Az adatkezelő személye és tevékenysége

A jelen tájékoztatóban meghatározott adatkezelések tekintetében az adatkezelő a Paks II. Atomerőmű Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 7030 Paks, Gagarin utca 1. 3. em. 302/B.; cégjegyzékszám: 17-10-001282; a továbbiakban: Társaság).

 

Irányadó jogszabályok

Az Adatkezelő a tevékenységét az Európai Unió és Magyarország jogszabályai hatálya alatt végzi. Az adatkezelésre elsősorban az Európai Unió általános adatvédelmi rendelete vonatkozik (Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről; továbbiakban: GDPR).

 

KARRIERPORTÁL

 

Állásajánlatokkal kapcsolatos adatkezelés

A jelen nyilatkozat elfogadásával – a nyilatkozat aláírásával vagy a kapcsolódó jelölőnégyzet bejelölésével – hozzájárulok, hogy a Társaság az általam rendelkezésre bocsátott személyes adatokat a jelen tájékoztatásban foglalt feltételekkel kezelje. A jelen tájékoztatás célja az Európai Unió általános adatvédelmi rendelete (a továbbiakban: GDPR) 13. cikkében foglalt, adatkezelést megelőző tájékoztatási kötelezettség Társaság általi teljesítése.

 

Az adatkezelés leírása

Az Adatkezelő a Karrieroldalán közzéteszi az aktuálisan elérhető állásajánlatokat, amelyekre az érintettek jelentkezhetnek. Az érintett az oldalon létrehozhatja a felhasználói profilját, amelyen keresztül vagy konkrét pozícióra jelentkezik, vagy egy meghatározott időszakra hozzájárul a személyes adatai kezeléséhez, pozíció megnyílása esetén történő megkeresése céljából. 

A felhasználói profilt a Társaság is létrehozhatja, amennyiben az érintett nevét és email-címét megadja.

Amennyiben papír alapon érkezik önéletrajz a Társasághoz, annak tartalmát a Társaság humán szakterülete dolgozza fel, azt követően, hogy az érintett az adatkezeléshez hozzájárult.

 

A kezelt adatok köre

Az érintett neve, címe, e-mail címe, telefonszáma, érdeklődési köre, releváns munkatapasztalata, iskolai végzettsége, nyelvismerete, fizetési igénye, egyéb, az érintettek által megadott, a lehetséges jövőbeni munkaviszony szempontjából releváns információk, az, hogy az érintett honnan értesült az álláshirdetésről.


Az adatkezelés célja

A kiválasztási folyamat lebonyolítása. Az adatkezelés célja a jelentkezések vizsgálata, döntéshozatal, elutasítás esetén az érintett tájékoztatása, egyéb esetben a kiválasztási folyamat további lépéseinek meghatározása.

A Társaság humánbiztonságért felelős szakterülete humánkockázati ellenőrzést végezhet, amelynek célja, hogy az érintett által önkéntesen esetlegesen megadott korábbi munkáltatói referenciákat, nyilvánosan elérhető forrásokat (különösen: cégjegyzék, közösségi oldalak) ellenőrizze.

 

Az adatkezelés jogalapja

A pályázat benyújtásakor és a kiválasztási folyamat során az érintett hozzájárulása az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete (GDPR) 6. cikke (1) bekezdés a) pontja alapján, valamint, amennyiben mindkét fél részéről fennáll a munkaviszony létrehozására irányuló szándék és a munkaszerződés létrehozása a cél, úgy a GDPR 6. cikke (1) bekezdés b) pontja alapján az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, míg a humánkockázati ellenőrzés esetében a GDPR 6. cikke (1) bekezdés f) pontja szerint a Társaság jogos érdeke az adatkezelés jogalapja.

 

A kezelt személyes adatok címzettjei

Az adatokat kizárólag a Társaság Humán Erőforrás Igazgatóságának, illetve Általános Biztonsági Osztálya humánkockázati szakterületének szakértői ismerik meg és kezelik, azok a Társaságon kívülre nem kerülnek továbbításra.

 

Az adatkezelés időtartama

A Társaság törli az adatokat, ha az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok törlését az érintett kéri.

  • Amennyiben az érintett nem meghatározott pozícióra jelentkezik, de nyilvánvaló, hogy alkalmazása a Társaságnál nem lehetséges, az adatokat a Társaság törli, és erről az érintettet tájékoztatja.
  • Amennyiben az érintett nem meghatározott pozícióra jelentkezik, és nincs számára megfelelő pozíció, de később elképzelhető az alkalmazás, az adatokat a Társaság nyilvántartja, és erről az érintettet tájékoztatja. Ez esetben az adatokat a Társaság törli, ha azt az érintett kéri, vagy nyilvánvalóvá válik, hogy az érintett későbbi alkalmazására nincs lehetőség.

Amennyiben az érintett meghatározott pozícióra jelentkezik, és a jelentkezés elutasításra kerül, az adatokat a Társaság törli, kivéve, ha az érintett kéri, hogy az adatait az általános jelentkezés szerint tartsák nyilván.

A Társaság minden esetben törli az adatokat, ha az érintett azt kéri. Amennyiben az érintett nem kéri az adatai törlését, az adatokat a Társaság legfeljebb egy évig kezeli, ezt követően azokat törli.

 

Az érintett jogai

Érintettként jogosult vagyok arra, kérjem a személyes adataimhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését, továbbá, hogy a fenti hozzájárulásomat bármikor visszavonjam a Társasághoz intézett írásbeli – akár elektronikus levél útján tett – nyilatkozatommal.

A GDPR 13. cikke (2) bekezdése értelmében a hozzájárulásom bármely időpontban történő visszavonása a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét nem érinti.

 

A Társaság minden adatkezelésére kiterjedő, általános, harmadik személyeknek szóló Adatkezelési Tájékoztatója a Közérdekű/Közzététel menüpontban érhető el, a következő hivatkozáson:

https://paks2.hu/documents/20124/66366/Adatkezel%C3%A9si+t%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3.pdf/9759daad-7be7-0864-7e3d-9a13fc7ddeee

 

Kérdések, jogorvoslati lehetőségek

Érintettként kérdésemmel fordulhatok a Társaság adatvédelmi tisztviselőjéhez, elérhetősége: dpo@paks2.hu

Az adatkezeléssel kapcsolatos panaszommal fordulhatok közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu), továbbá jogosult vagyok érintetti jogaim megsértése esetén bírósághoz fordulni.