Regisztráció
Jelentkezés adatlap adatainak átemelésével
Név
Születési adatok
Elérhetőségek
Lakcím

Végzettség
Kötelező egy végzettséget legmagasabb iskolai végzettségként megjelölni!
Kötelező egy végzettséget legmagasabb iskolai végzettségként megjelölni!

Nyelvtudás

Munkatapasztalatok

Pozícióval kapcsolatos információk
A munkába állás várható időpontjának megadása kötelező!
Fájl feltöltés
{{file.name}} {{file.size}}
*
Legalább egy file feltöltése kötelező!
Jelszó megadása
Adatkezelési nyilatkozat
Válassza ki, hogy milyen formában engedélyezi adatainak kezelését és a nyilatkozat elolvasását követően véglegesítse a regisztrációját!
Az adatkezelési nyilatkozat elfogadása nélkül sajnos nem regisztrálhat adatbázisunkba!

KARRIERPORTÁL ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

és 

HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT AZ ADATKEZELÉSHEZ

 

 

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

 

Az adatkezelő személye és tevékenysége

A jelen tájékoztatóban meghatározott adatkezelések tekintetében az adatkezelő a Paks II. Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 7030 Paks, 8803/16 hrsz ; cégjegyzékszám: 17-10-001282; a továbbiakban: Társaság).

 

Irányadó jogszabályok

Az Adatkezelő a tevékenységét az Európai Unió és Magyarország jogszabályai hatálya alatt végzi. Az adatkezelésre elsősorban az Európai Unió általános adatvédelmi rendelete vonatkozik (Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről; továbbiakban: GDPR).

 

KARRIERPORTÁL

 

Állásajánlatokkal kapcsolatos adatkezelés

A jelen nyilatkozat elfogadásával – a nyilatkozat aláírásával vagy a kapcsolódó jelölőnégyzet bejelölésével – hozzájárulok, hogy a Társaság az általam rendelkezésre bocsátott személyes adatokat a jelen tájékoztatásban foglalt feltételekkel kezelje. A jelen tájékoztatás célja az Európai Unió általános adatvédelmi rendelete (a továbbiakban: GDPR) 13. cikkében foglalt, adatkezelést megelőző tájékoztatási kötelezettség Társaság általi teljesítése.

 

Az adatkezelés leírása

Az Adatkezelő a Karrieroldalán közzéteszi az aktuálisan elérhető állásajánlatokat, amelyekre az érintettek jelentkezhetnek. Az érintett az oldalon létrehozhatja a felhasználói profilját, amelyen keresztül vagy konkrét pozícióra jelentkezik, vagy egy meghatározott időszakra hozzájárul a személyes adatai kezeléséhez, pozíció megnyílása esetén történő megkeresése céljából. 

A felhasználói profilt a Társaság is létrehozhatja, amennyiben az érintett nevét és email-címét megadja.

Amennyiben papír alapon érkezik önéletrajz a Társasághoz, annak tartalmát a Társaság humán szakterülete dolgozza fel, azt követően, hogy az érintett az adatkezeléshez hozzájárult.

 A Társaság humánbiztonságért felelős szakterülete a felvételi folyamat során ajánlattételre kiválasztott jelöltre vonatkozóan humánkockázati ellenőrzést végez, amelynek célja, hogy az érintett által önkéntesen esetlegesen megadott korábbi munkáltatói referenciák valóságtartalmát, pontosságát, nyilvánosan elérhető források segítségével (különösen: cégjegyzék, közösségi oldalak) ellenőrizze. A humánbiztonságért felelős szakterület az ehhez elengedhetetlenül szükséges további személyes adatot (születési idő, hely, édesanyja neve) a jelölt kiválasztását követően, az ajánlattételt megelőzően a jelölttől – amennyiben azt korábban nem adta meg önkéntesen – bekérheti

A kezelt adatok köre

Az érintett neve, címe, e-mail címe, (a humánkockázati ellenőrzési szakaszban bekért születési idő, hely és édesanyja neve), telefonszáma, érdeklődési köre, releváns munkatapasztalata, iskolai végzettsége, nyelvismerete, fizetési igénye, egyéb, az érintettek által megadott, a lehetséges jövőbeni munkaviszony szempontjából releváns információk, az, hogy az érintett honnan értesült az álláshirdetésről. 

 

Az adatkezelés célja

A kiválasztási folyamat lebonyolítása, valamint a humánkockázati ellenőrzés lefolytatása. 

 

Az adatkezelés jogalapja

A pályázat benyújtásakor és a kiválasztási, valamint humánkockázati ellenőrzési folyamat során az érintett hozzájárulása az adatkezeléshez, az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete (GDPR) 6. cikke (1) bekezdés a) pontja alapján.

A kezelt személyes adatok címzettjei

Az adatokat a Társaság Humán Erőforrás Igazgatóságának, illetve a humánbiztonságért felelős szervezeti egységének e feladatra kijelölt munkatársai, továbbá az e feladatokba bevont harmadik személyek,  ismerik meg és kezelik .

 

Az adatkezelés időtartama

A Társaság törli az adatokat, ha az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok törlését az érintett kéri. A Társaság az adatkezelés kezdetétől számított 1 éven belül minden esetben törli az adatokat.

  • Amennyiben az érintett nem meghatározott pozícióra jelentkezik, de nyilvánvaló, hogy alkalmazása a Társaságnál nem lehetséges, az adatokat a Társaság törli, és erről az érintettet tájékoztatja.
  • Amennyiben az érintett nem meghatározott pozícióra jelentkezik, és nincs számára megfelelő pozíció, de később elképzelhető az alkalmazás, az adatokat a Társaság nyilvántartja, és erről az érintettet tájékoztatja. Ez esetben az adatokat a Társaság törli, ha azt az érintett kéri, vagy nyilvánvalóvá válik, hogy az érintett későbbi alkalmazására nincs lehetőség.
  • Amennyiben az érintett meghatározott pozícióra jelentkezik, és a jelentkezés elutasításra kerül, az adatokat a Társaság törli, kivéve, ha az érintett kéri, hogy az adatait az általános jelentkezés szerint tartsák nyilván.
  • A Társaság minden esetben törli az adatokat, ha az érintett azt kéri.  

   

Az érintett jogai

Érintettként jogosult vagyok arra, kérjem a személyes adataimhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését, továbbá, hogy a fenti hozzájárulásomat bármikor visszavonjam a Társasághoz intézett írásbeli – akár elektronikus levél útján tett – nyilatkozatommal.

A GDPR 13. cikke (2) bekezdése értelmében a hozzájárulásom bármely időpontban történő visszavonása a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét nem érinti.

 

A Társaság minden adatkezelésére kiterjedő, általános, harmadik személyeknek szóló Adatkezelési Tájékoztatója a Közérdekű/Közzététel menüpontban érhető el, a következő hivatkozáson:

https://paks2.hu/documents/d/guest/adatkezelesi-tajekoztato  

Kérdések, jogorvoslati lehetőségek

Érintettként kérdésemmel fordulhatok a Társaság adatvédelmi tisztviselőjéhez, elérhetősége: dpo@paks2.hu 

Az adatkezeléssel kapcsolatos panaszommal fordulhatok közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.,; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu), továbbá jogosult vagyok érintetti jogaim megsértése esetén bírósághoz fordulni.

KARRIERPORTÁL ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

és 

HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT AZ ADATKEZELÉSHEZ

 

 

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

 

Az adatkezelő személye és tevékenysége

A jelen tájékoztatóban meghatározott adatkezelések tekintetében az adatkezelő a Paks II. Atomerőmű Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 7030 Paks, 8803/16 hrsz ; cégjegyzékszám: 17-10-001282; a továbbiakban: Társaság).

 

Irányadó jogszabályok

Az Adatkezelő a tevékenységét az Európai Unió és Magyarország jogszabályai hatálya alatt végzi. Az adatkezelésre elsősorban az Európai Unió általános adatvédelmi rendelete vonatkozik (Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről; továbbiakban: GDPR).

 

KARRIERPORTÁL

 

Állásajánlatokkal kapcsolatos adatkezelés

A jelen nyilatkozat elfogadásával – a nyilatkozat aláírásával vagy a kapcsolódó jelölőnégyzet bejelölésével – hozzájárulok, hogy a Társaság az általam rendelkezésre bocsátott személyes adatokat a jelen tájékoztatásban foglalt feltételekkel kezelje. A jelen tájékoztatás célja az Európai Unió általános adatvédelmi rendelete (a továbbiakban: GDPR) 13. cikkében foglalt, adatkezelést megelőző tájékoztatási kötelezettség Társaság általi teljesítése.

 

Az adatkezelés leírása

Az Adatkezelő a Karrieroldalán közzéteszi az aktuálisan elérhető állásajánlatokat, amelyekre az érintettek jelentkezhetnek. Az érintett az oldalon létrehozhatja a felhasználói profilját, amelyen keresztül vagy konkrét pozícióra jelentkezik, vagy egy meghatározott időszakra hozzájárul a személyes adatai kezeléséhez, pozíció megnyílása esetén történő megkeresése céljából. 

A felhasználói profilt a Társaság is létrehozhatja, amennyiben az érintett nevét és email-címét megadja.

Amennyiben papír alapon érkezik önéletrajz a Társasághoz, annak tartalmát a Társaság humán szakterülete dolgozza fel, azt követően, hogy az érintett az adatkezeléshez hozzájárult.

A Társaság humánbiztonságért felelős szakterülete a felvételi folyamat során ajánlattételre kiválasztott jelöltre vonatkozóan humánkockázati ellenőrzést végez, amelynek célja, hogy az érintett által önkéntesen esetlegesen megadott korábbi munkáltatói referenciák valóságtartalmát, pontosságát, nyilvánosan elérhető források segítségével (különösen: cégjegyzék, közösségi oldalak) ellenőrizze. A humánbiztonságért felelős szakterület az ehhez elengedhetetlenül szükséges további személyes adatot (születési idő, hely, édesanyja neve) a jelölt kiválasztását követően, az ajánlattételt megelőzően a jelölttől – amennyiben azt korábban nem adta meg önkéntesen – bekérheti.

A kezelt adatok köre

Az érintett neve, címe, e-mail címe, (a humánkockázati ellenőrzési szakaszban bekért születési idő, hely és édesanyja neve), telefonszáma, érdeklődési köre, releváns munkatapasztalata, iskolai végzettsége, nyelvismerete, fizetési igénye, egyéb, az érintettek által megadott, a lehetséges jövőbeni munkaviszony szempontjából releváns információk, az, hogy az érintett honnan értesült az álláshirdetésről.


Az adatkezelés célja

A kiválasztási folyamat lebonyolítása, valamint a humánkockázati ellenőrzés lefolytatása.

Az adatkezelés jogalapja

A pályázat benyújtásakor és a kiválasztási, valamint humánkockázati ellenőrzési folyamat során az érintett hozzájárulása az adatkezeléshez, az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete (GDPR) 6. cikke (1) bekezdés a) pontja alapján.

 

A kezelt személyes adatok címzettjei

Az adatokat a Társaság Humán Erőforrás Igazgatóságának, illetve a humánbiztonságért felelős szervezeti egységének e feladatra kijelölt munkatársai, továbbá az e feladatokba bevont harmadik személyek,  ismerik meg és kezelik.

 

Az adatkezelés időtartama

A Társaság törli az adatokat, ha az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok törlését az érintett kéri. A Társaság az adatkezelés kezdetétől számított 1 éven belül minden esetben törli az adatokat.

  • Amennyiben az érintett nem meghatározott pozícióra jelentkezik, de nyilvánvaló, hogy alkalmazása a Társaságnál nem lehetséges, az adatokat a Társaság törli, és erről az érintettet tájékoztatja.
  • Amennyiben az érintett nem meghatározott pozícióra jelentkezik, és nincs számára megfelelő pozíció, de később elképzelhető az alkalmazás, az adatokat a Társaság nyilvántartja, és erről az érintettet tájékoztatja. Ez esetben az adatokat a Társaság törli, ha azt az érintett kéri, vagy nyilvánvalóvá válik, hogy az érintett későbbi alkalmazására nincs lehetőség.
  • Amennyiben az érintett meghatározott pozícióra jelentkezik, és a jelentkezés elutasításra kerül, az adatokat a Társaság törli, kivéve, ha az érintett kéri, hogy az adatait az általános jelentkezés szerint tartsák nyilván.
  • A Társaság minden esetben törli az adatokat, ha az érintett azt kéri.  

 

Az érintett jogai

Érintettként jogosult vagyok arra, kérjem a személyes adataimhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését, továbbá, hogy a fenti hozzájárulásomat bármikor visszavonjam a Társasághoz intézett írásbeli – akár elektronikus levél útján tett – nyilatkozatommal.

A GDPR 13. cikke (2) bekezdése értelmében a hozzájárulásom bármely időpontban történő visszavonása a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét nem érinti.

 

A Társaság minden adatkezelésére kiterjedő, általános, harmadik személyeknek szóló Adatkezelési Tájékoztatója a Közérdekű/Közzététel menüpontban érhető el, a következő hivatkozáson:

https://paks2.hu/documents/d/guest/adatkezelesi-tajekoztato  

 

 

Kérdések, jogorvoslati lehetőségek

Érintettként kérdésemmel fordulhatok a Társaság adatvédelmi tisztviselőjéhez, elérhetősége: dpo@paks2.hu

Az adatkezeléssel kapcsolatos panaszommal fordulhatok közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu), továbbá jogosult vagyok érintetti jogaim megsértése esetén bírósághoz fordulni.